SR22DET S14a built by HKS Kansai Japan

Danny Yau Photo